PRIVACYVERKLARING

Vereniging Het Schuttersgilde St. Jan, gevestigd aan P.C. Hooftstraat 13, 6901 KL Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.gildestjan.nl
P.C. Hooftstraat 13
6901 KL Zevenaar
+31 316 248018

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vereniging Het Schuttersgilde St. Jan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Jaar van lidmaatschap
 • Kaderlidmaatschap
 • Medaille
 • Oud-lid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Het Schuttersgilde St. Jan verwerkt de volgende gegevens en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Het Schuttersgilde St. Jan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging Het Schuttersgilde St. Jan;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging Het Schuttersgilde St. Jan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vereniging Het Schuttersgilde St. Jan) tussen zit. Vereniging Het Schuttersgilde St. Jan gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: Excel, gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging Het Schuttersgilde St. Jan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: alle persoonsgegevens worden bewaard zolang u lid blijft van de vereniging Het Schuttersgilde St. Jan. Bij beëindiging van uw lidmaatschap, worden al uw persoonsgegevens in het komende verenigingsjaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Het Schuttersgilde St. Jan verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging Het Schuttersgilde St. Jan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging Het Schuttersgilde St. Jan gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vereniging Het Schuttersgilde St. Jan en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging Het Schuttersgilde St. Jan wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Het Schuttersgilde St. Jan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sponsors